orsa logo
orsa logo
Džemala Bijedića 185 (Hotel Radon Plaza)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 868 000
E-mail: info@orsa.ba
ID: 202049150004
PDV: 202049150004
Registrovano kod opštinskog suda u Sarajevu
Rješenje o registraciji OPU-IP-888/14